ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban; „ÁSZF”) a Mindenki Magyarországa Mozgalom (nyilvántartási szám: 01-02-0017022, székhelye 1137 Budapest, Szent István krt. 16., képviseli Dr. Márki-Zay Péter) számára önkéntesi szerződés alapján feladatot végzők jogainak, kötelezettségeinek, illetve felelősségének általános körű meghatározása céljából készült.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1 Fogadó szervezet: Mindenki Magyarországa Mozgalom.

1.2 Önkéntes: Mindazon személyek, akik önkéntesi szerződés alapján a Mindenki Magyarországa Mozgalom számára meghatározott feladatkört, illetve feladatot, feladatokat önkéntesi jogviszony keretében látnak el.

1.3 Felek: Az MMM, mint Fogadó szervezet, és az Önkéntes, mint az önkéntesi szerződésben résztvevő alanyok együttesen.

1.4 Felek kapcsolattartói: A Szerződésben megnevezett, Felek közötti kapcsolat tartására jogosult természetes személyek.

1.5 Önkéntesi szerződés (továbbiakban; „Szerződés”): A feladat elvégzésével kapcsolatosan Önkéntes személyekkel kötött szerződés melynek tartalma jelen ÁSZF tartalmával megegyezik.

1.6 Adatkezelési Szabályzat: Dokumentum, amelyben a fogadó szervezet személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, kötelezettségeket és jogokat rögzíti.

1.7 Szellemi alkotás: A szerzői jogi mű és az iparjogvédelmi alkotás (pl. szlogen, logo, design). A felek mindezen túlmenően nevesítetten is szerzői jogvédelem alá esőként kezelik mindazokat a dokumentumokat, szerkesztett, rendezett adatcsoportokat, elektronikusan írott és/vagy nyomtatott formában elkészített iratokat (pl. cikkek tudósítások, esszék), fotókat, rajzokat, grafikákat, amelyek létrehozása valamely meghatározható személyhez, személyekhez köthető.

1.8 Az Önkéntesi szerződés tartalma: A fogadó szervezet működéséhez, kampány tevékenységéhez tartozó bármely tevékenység, így például szórólapok készítése, matricák készítése, szórólapok, matricák kihelyezése, személyes jelenlét közterületeken, kommunikációs tevékenység elősegítése, végzése, nyilvántartási szervezési feladatok, jogi tanácsadás stb.

1.9 Az Önkéntesi tevékenység végzésének helye: A fogadó szervezet székhelye, központi irodája, Magyarország területén a kampánytevékenységgel érintett helységek, helyiségek, közterületek.

1.10 Az Önkéntesi tevékenység időtartama: Az Önkéntes által vállalt időtartam azzal, hogy a 16-18 év közötti önkéntes tevékenységét jelen szerződés 7 pontjaiban foglalt időkorlátozásokkal végezheti.

1.11 Az Önkéntesi tevékenység szervezését, és irányítását ellátó személy: Az Operatív igazgató, a régiós koordinátorok, a megyei koordinátorok, a Kossuth Körök elnökei

1.12 A korlátozottan cselekvőképes Önkéntesek szervezését, irányítását folyamatos felügyeletét ellátó személy: A fiatalkorú, vagy cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott Önkéntessel együtt tevékenységet végző nagykorú Önkéntes.

1.13 Önktv.: A közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

1.14 Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1.15 Szerztv.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

 

 1. Szerződés hatálybalépése és tartama

 2.1 Jelen Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba, és határozatlan időre, vagy az Önkéntes által meghatározott időre szól, de nagykorú Önkéntes szerződő esetében 10 napnál, fiatalkorú, vagy cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott Önkéntes szerződő esetében 2 napnál kevesebb nem lehet.

 1. Szerződés megszüntetése

 3.1 A Felek rendes felmondással a Szerződést 15 napos felmondási idővel írásban, indokolás nélkül mondhatják fel. A jelen Szerződés felmondási ideje az erről szóló írásbeli nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésétől vagy a kézbesítési vélelem beálltának napjától számítandó.

3.2 Rendkívüli felmondással bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A rendkívüli felmondást írásban indokolni kell. A valótlan tartalmú indokolás megalapozhatja a másik fél jóhírnévhez fűződő jogának és ebből fakadóan kártérítési igényének megnyílását is. Tekintve, hogy a Fogadó szervezet egy politikai mozgalom, amelynek az Alapszabályában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában, közgyűlési és elnökségi határozataiban rögzített politikai érdekei vannak, ezért amennyiben az Önkéntes bármilyen cselekedete, vagy elvárt cselekedetének elmulasztása ezen érdekek sérelmét eredményezheti, az Operatív Igazgató rendkívüli felmondásával az Önkéntesi szerződést azonnali hatállyal megszűnik.

3.3 Rendkívüli felmondás alapjául szolgálhat különösen:

a) minden olyan magatartás, amely alkalmas a Fogadó szervezet, mint politikai szervezet vagy az általa képviselt politikai értékek vagy a Fogadó szervezet politikai szövetségesei érdekeinek megsértésére,

b) a Fogadó szervezet megtévesztése az Önkéntes politikai meggyőződése, motivációja vagy előélete vonatkozásában.

 

 1. Az Önkéntes kötelezettsége a felmondási idő alatt

Az Önkéntes a felmondási idő alatt köteles az összes, jelen önkéntesi szerződéshez kapcsolódó feladatait a legjobb tudása szerint ellátni. Köteles továbbá az Önkéntes mindazokról az ügyekről a tájékoztatást a közvetlen irányítást gyakorló személy számára megadni, amelyek bármiféle további, az Önkéntes feladatkörébe tartozó feladat ellátásához szükségesek.

 1. Díjazás

Önkéntes a jelen Szerződés alapján kiadott eseti önkéntesi feladatok teljesítésért, a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint (Önktv.) ellentételezésben nem részesül ugyanakkor az Önktv. 2. § (3) bekezdésének b) és f) pontjai értelmében az Önkéntest ingyenes teljesítésével összefüggésben felmerült szükséges és indokolt, előre egyeztetett költségei tekintetében költségtérítés illeti meg.

 1. Teljesítési határidők

Az Önkéntes a Szerződés szerinti feladatokat a Felek által egyeztetett és dokumentált mindenkori ütemezésnek megfelelően, a teljesítésre nyitva álló határidők szerint látja el.

 1. Fogadó szervezet jogai és kötelezettségei

7.1 Fogadó szervezet köteles a Önkéntes rendelkezésére bocsátani azokat a szükséges dokumentumokat, információkat és egyéb nyilatkozatokat, amelyek a Fogadó szervezet birtokában vannak, és a teljesítéshez szükségesek, feltéve, hogy azokat kizárólag a Fogadó szervezet tudja biztosítani.

7.2   Fogadó szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

7.3  Fogadó szervezet köteles biztosítani a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését.

7.4  A Fogadó szervezet köteles a tizennyolcadik életévét be nem töltött Önkéntesnek, illetve a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú Önkéntesnek olyan közérdekű önkéntesi tevékenységet biztosítani, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

7.5  A Fogadó szervezet köteles biztosítani, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között ne végezhessen.

7.6  A Fogadó szervezet köteles biztosítani, hogy a tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő ne haladja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

7.7  A Fogadó szervezet köteles biztosítani Önkéntes számára a szükséges pihenőidőt, a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt.

7.8  A Fogadó szervezet köteles ellenőrizni, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy jelen szerződés tekintetében a 16. életévét betöltött önkéntes, és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződést csak a törvényes képviselő beleegyezésével köthessen.

7.9  A Fogadó szervezet köteles biztosítani a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

7.10 Fogadó szervezet jogosult Önkéntes tevékenységével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni, a kapott utasításokat pedig a Önkéntes köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni. Önkéntes köteles a megjelölt határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni.

 1. Önkéntes jogai és kötelességei

8.1 Önkéntes köteles a Fogadó szervezet kötelezettégei teljesítésének elősegítése érdekében adatait pontosan megadni. Ennek elmulasztásából származó, a Fogadó szervezetet ért kárt, ideértve bármilyen hatósági szankcióból eredő bírságot Önkéntes köteles a Fogadó szervezetnek megtéríteni. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az Önkéntesi szerződésben megadott adatait a Fogadó szervezet nyilvántartsa, és a törvényben meghatározott esetekben átadja.

8.2 Önkéntes jelen Szerződésben meghatározott feladatait önállóan, a Fogadó szervezet utasításai, igényei alapján, legjobb tudása szerint, jogszabályszerűen, a legnagyobb gondossággal ellátni. A tizennyolc évnél fiatalabb Önkéntes köteles feladatát a Fogadó szervezet szakszerű és állandó felügyelete mellett végezni.

8.3 Az Önkéntes az önkéntesi feladat teljesítése során a Fogadó szervezet érdekében köteles eljárni, tevékenységének végzése során az elvárható szakmai gondosságot és szakszerűséget tanúsítva. Az Önkéntes köteles tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, és közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni.

8.4 Önkéntes köteles a Fogadó szervezetet a jelen Szerződés alapján elvégzendő feladataival   összefüggésben minden olyan eseményről haladéktalanul, és szükség szerint írásban is tájékoztatni, amely a feladatok ütemezés szerinti időre, illetőleg megfelelő módon történő ellátását befolyásolhatja.

8.5 Önkéntes tevékenységét elsősorban a saját maga által biztosított helyszínen végzi, ugyanakkor, ha az adott feladat ezt megkívánja, vagy a Fogadó szervezet kéri, köteles Fogadó szervezet székhelyén, illetőleg központi irodájában, vagy az Önkéntesi tevékenység teljesítésének helyszínén is személyesen megjelenni.

8.6 Jelen Szerződés kizárólag az Önkéntes személyes közreműködését kívánja meg, további közreműködőket Önkéntes nem vehet igénybe a Fogadó szervezet igénybevétele nélkül.

8.7 Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít a Fogadó szervezet jó hírnevét sértő, a Fogadó szervezet közmegítélését hátrányosan érintő magatartást. Az Önkéntes kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Fogadó szervezetre, annak tevékenységére, tisztségviselőjére, bármely munkatársára, szervezeti vezetőjére vonatkozóan csak a Fogadó szervezet előzetes hozzájárulásával ad sajtónyilatkozatot.

8.8 Önkéntes az általa elvégzett feladatokról kétheti rendszerességgel beszámol a Fogadó      szervezetnek, a Fogadó szervezet által számára elérhetővé tett kommunikációs felületen

8.9 Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését az Önktv. 10.§ (2) a)-b) pontjaiban foglaltak kivételével.

 1. Személyes adatok kezelése

9.1 Az Önkéntes a tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot korlátozás nélkül köteles megőrizni.

9.2 A személyes adatok kezelésére a Fogadó szervezet Adatkezelési Szabályzatának előírásai  vonatkoznak.

 1. Titoktartás

10.1 A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés, valamint az annak teljesítése során,   illetve azzal összefüggésben a Fogadó szervezetet érintő minden információt — beleértve a Szerződés megkötésének tényét és a Szerződés tartalmát is — titokként (a továbbiakban: „Titok”) kötelesek kezelni.

10.2 Az Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy minden Titkot szigorúan megtart, és a Fogadó szervezet előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem tesz hozzáférhetővé, valamint nem használ fel a Szerződés teljesítésén kívül semmilyen célra sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően később bármikor. A Szerződés megszűnése esetén Önkéntes köteles a számára átadott minden írott vagy elektronikus információt, adatot, adathordozót Fogadó szervezetnek 5, azaz öt naptári napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni.

10.3 A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek tekintendő. Felek rögzítik, hogy a bizonyított titoksértés alkalmas a magántitok megsértése mindenkori büntetőjogi törvényi tényállás megállapítására.

 1. A szellemi alkotások jogára vonatkozó rendelkezések

11.1 Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a Fogadó szervezet által az Önkéntes részére a jelen Szerződés keretében, nyomtatott vagy elektronikus formában átadott anyagok (így különösen hanganyagok, dokumentumok, jegyzetek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak, egyúttal üzleti titkot képeznek. Az Önkéntes a birtokába került anyagokat harmadik személynek kizárólag a Fogadó szervezet előzetes engedélyével adhatja át, továbbá kizárólag a Fogadó szervezet előzetes engedélyével teheti harmadik személyek számára bármilyen módon hozzáférhetővé. Önkéntes tudomásul veszi, hogy a fenti szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, s a szerződésszegésért polgári jogi kártérítési, a szerzői és szomszédos jogok, továbbá az üzleti titok megsértésért büntetőjogi felelősséggel is tartozik.

11.2 Felek megállapodnak abban, hogy az Önkéntes által a jelen Szerződés alapján létrehozott szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, melyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Fogadó szervezetra átruházhatók, a Fogadó szervezet részére történő átadás napjától a Fogadó szervezett illetik meg. A Önkéntes jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy Szerztv. 16. § (4) bekezdése alapján a jelen Szerződés keretében átadott művek felhasználására adott engedély fejében járó díjazásról kifejezetten lemond. A Önkéntes a jelen Szerződés teljesítését követően a teljesített szellemi alkotás felhasználására, használatára, hasznosítására nem jogosult.

11.3 Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Önkéntes által a jelen Szerződés alapján létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem ruházhatók át, a Fogadó szervezet területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, így különösen, de nem kizárólagosan, terjesztéssel vagy más módon a nyilvánossághoz történő közvetítéssel jogosult kizárólagosan felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.

11.4 Az Önkéntes kijelenti és szavatolja, hogy megbízási feladatának ellátása során, még a célok és az Önkéntes személyére való utalás hiányában sem vesz igénybe másoktól olyan szolgáltatást, amelyek révén azok bármiféle okkal, befolyásolva, akadályozva a Fogadó szervezet jelen Szerződés szerinti jogszerzését, vonatkozó jogainak gyakorlását, valós alapú szerzői jogi igénnyel állhatnának elő.

11.5 Az Önkéntes kijelenti és szavatolja, hogy általa a jövőben létrehozandó szellemi alkotásra és annak bármely módon történő felhasználására a közös jogkezelés nem fog kiterjedni.

11.6 A Felek között létrejött Szerződés keretében előállított szellemi alkotások felhasználásával összefüggésben az Önkéntes semmilyen jogcímen díjra nem tart igényt. Fogadó szervezet kizárólagos felhasználási joga kiterjed az eredmény vagy szellemi alkotás átdolgozására, adatbázis létrehozására, valamint számítógéppel történő elektronikus adattárolóra másolására.

11.7 A Felek rögzítik, hogy a Fogadó szervezet – a 2005. évi LXXXVIII. törvényben rögzítettek szerint, az ott meghatározott célokból és terjedelemben – nyilvántartást vezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről. Ezen nyilvántartás adatait a Fogadó szervezet kizárólag törvény által meghatározott esetekben vagy az önkéntes hozzájárulása alapján közölheti harmadik személyekkel.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önktv. és a Ptk. előírásai az irányadóak.

Fenti ÁSZF kelt: Budapest, 2021. december 31.

Bezárás

Súgó