ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban; „ÁSZF ") a Mindenki Magyarországa Mozgalom (nyilvántartási szám: 01-02-0017022, székhelye 1137 Budapest, Szent István krt. 16., képviseli Dr. Márki-Zay Péter) számára megbízás alapján feladatot végzők jogainak, kötelezettségeinek, illetve felelősségének általános körű meghatározása céljából készült.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Megbízó: Mindenki Magyarországa Mozgalom.

1.2. Megbízott: Mindazon személyek, akik megbízási szerződés alapján a Mindenki Magyarországa Mozgalom számára meghatározott feladatkört, illetve feladatot, feladatokat látnak el.

1.3. Felek: A MMM, mint Megbízó, és a Megbízott, mint a megbízási szerződésben résztvevő alanyok, együttesen.

1.4. Felek kapcsolattartói: A Szerződésben megnevezett, Felek közötti kapcsolat tartására jogosult természetes személyek.

1.5. Megbízási szerződés (továbbiakban; „Szerződés"): A feladat elvégzésével megbízott személyekkel kötött szerződés (melynek jelen ÁSZF képezi az elválaszthatatlan mellékletét).

1.6. Adatkezelési Szabályzat: Dokumentum, amelyben a Megbízó személyes adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó elveket, kötelezettségeket és jogokat rögzíti.

2. Szerződés hatálybalépése és tartama

2.1 Jelen Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba, és határozatlan időre vagy a szerződésben meghatározott időre szól.

3. Szerződés megszüntetése

3.1 A Felek rendes felmondással a Szerződést 15 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül mondhatják fel. A jelen Szerződés felmondási ideje az erről szóló írásbeli nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésétől vagy a kézbesítési vélelem beálltának napjától számítandó.

3.2 Rendkívüli felmondással bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A rendkívüli felmondást írásban indokolni kell. A valótlan tartalmú indokolás megalapozhatja a másik fél jóhírnévhez fűződő jogának és ebből fakadóan kártérítési igényének megnyíltát is. Tekintve, hogy a Megbízó egy politikai mozgalom, amelynek az Alapszabályában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített politikai érdekei vannak, ezért amennyiben a Megbízott bármilyen cselekedete, vagy elvárt cselekedetének elmulasztása ezen érdekek sérelmét eredményezheti, az Operatív Igazgató rendkívüli felmondásával a megbízás azonnali hatállyal megszűnik.

3.3 Rendkívüli felmondás alapjául szolgálhat különösen:

(a) minden olyan magatartás, amely alkalmas a Megbízó, mint politikai szervezet vagy a Megbízó által képviselt politikai értékek vagy a Megbízó politikai szövetségesei érdekeinek megsértésére,

(b) a Megbízó megtévesztése a Megbízott politikai meggyőződése, motivációja vagy előélete vonatkozásában.

4. A Megbízott kötelezettsége a felmondási idő alatt

Megbízott a felmondási idő alatt köteles az összes jelen megbízáshoz kapcsolódó feladatait a legjobb tudása szerint ellátni. Köteles továbbá a Megbízott mindazokról az ügyekről a tájékoztatást a közvetlen irányítást gyakorló személy számára megadni, amelyek bármiféle további, a megbízás tárgykörébe tartozó feladat ellátásához szükségesek.

5. Díjazás

Megbízott a jelen Szerződés alapján kiadott eseti megbízások teljesítésért, a Ptk. 6:280. §-a szerint (ingyenes megbízás) ellentételezésben nem részesül, azaz megbízási díj tevékenységéért nem illeti meg. Ugyanakkor a 6:280. § (2) bekezdése értelmében a Megbízottat ingyenes teljesítésével összefüggésben felmerült szükséges és indokolt, előre egyeztetett költségei tekintetében költségtérítés illeti meg.

6. Teljesítési határidők

A Megbízott a Szerződés szerinti feladatokat a Felek által egyeztetett és dokumentált mindenkori ütemezésnek megfelelően, a teljesítésre nyitva álló határidők szerint látja el.

7. Megbízó jogai és kötelezettségei

7.1 Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja azokat a szükséges dokumentumokat, információkat és egyéb nyilatkozatokat, amelyek a Megbízó birtokában vannak, és a teljesítéshez szükségesek, feltéve, hogy azokat kizárólag a Megbízó tudja biztosítani.

7.2 Megbízó jogosult Megbízott tevékenységével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni, a kapott utasításokat pedig a Megbízott köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni. Megbízott köteles a megjelölt határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni.

8. Megbízott jogai és kötelességei

8.1. Megbízott köteles a jelen Szerződésben meghatározott feladatot önállóan, a Megbízó utasításai, igényei alapján, legjobb tudása szerint, jogszabályszerűen, a legnagyobb gondossággal ellátni.

8.2. A Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó érdekében köteles eljárni, tevékenységének végzése során az elvárható szakmai gondosságot és szakszerűséget tanúsítva.

8.3. Megbízott köteles a Megbízót a jelen Szerződés alapján elvégzendő feladataival összefüggésben minden olyan eseményről haladéktalanul, és szükség szerint írásban is tájékoztatni, amely a feladatok ütemezés szerinti időre, illetőleg megfelelő módon történő ellátását befolyásolhatja.

8.4. Megbízott tevékenységét elsősorban a saját maga által biztosított helyszínen végzi, ugyanakkor, ha az adott feladat ezt megkívánja, vagy a Megbízó kéri, köteles Megbízó székhelyén, illetőleg telephelyén vagy a megbízás teljesítésének helyszínén is személyesen megjelenni.

8.5. Amennyiben a jelen Szerződés kizárólag a Megbízott személyes közreműködését kívánja, további közreműködőket a Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem vehet igénybe. A Megbízott a szerződésszerűen igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A jelen Szerződést, illetőleg jogszabályt sértő módon igénybevett személy esetén a Megbízott felelős mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

8.6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít a Megbízó jó hírnevét sértő, a Megbízó közmegítélését hátrányosan érintő magatartást. A Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Megbízóra, annak tevékenységére, tisztségviselőjére, bármely munkatársára, szervezeti vezetőjére vonatkozóan csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával ad sajtónyilatkozatot.

8.7. Megbízott az általa elvégzett feladatokról kétheti rendszerességgel beszámol a Megbízónak, a Megbízó által számára elérhetővé tett kommunikációs felületen.

9. Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelésére a Megbízó Adatkezelési Szabályzatának előírásai vonatkoznak.

10. Titoktartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés, valamint az annak teljesítése során, illetve azzal összefüggésben a Megbízót érintő minden információt - beleértve a Szerződés megkötésének tényét és a Szerződés tartalmát is - titokként (a továbbiakban: „Titok") kötelesek kezelni.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy minden Titkot szigorúan megtart, és a Megbízó előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem tesz hozzáférhetővé, valamint nem használ fel a Szerződés teljesítésén kívül semmilyen célra sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően később bármikor. A Szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a számára átadott minden írott vagy elektronikus információt, adatot, adathordozót Megbízónak öt, azaz 5 naptári napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni.

A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A Titok megtartásáért a Megbízott által engedélyezetten igénybevett személyek is ugyanilyen felelősséggel tartoznak.

Felek rögzítik, hogy a bizonyított titoksértés alkalmas a magántitok megsértése mindenkori büntetőjogi törvényi tényállás megállapítására.

A szellemi alkotások jogára vonatkozó rendelkezések

Szellemi alkotás": a szerzői jogi mű és az iparjogvédelmi alkotás (pl. szlogen, logo, design). A felek mindezen túlmenően nevesítetten is szerzői jogvédelem alá esőként kezelik mindazokat a dokumentumokat, szerkesztett, rendezett adatcsoportokat, elektronikusan írott és/vagy nyomtatott formában elkészített iratokat (pl. cikkek tudósítások, esszék), fotókat, rajzokat, grafikákat, amelyek létrehozása valamely meghatározható személyhez, személyekhez köthető.

A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó által a Megbízott részére a jelen Szerződés keretében, nyomtatott vagy elektronikus formában átadott anyagok (így különösen hanganyagok, dokumentumok, jegyzetek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak, egyúttal üzleti titkot képeznek. A Megbízott a birtokába került anyagokat harmadik személynek kizárólag a Megbízó előzetes engedélyével adhatja át, továbbá kizárólag a Megbízó előzetes engedélyével teheti harmadik személyek számára bármilyen módon hozzáférhetővé. Megbízott tudomásul veszi, hogy a fenti szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, s a szerződésszegésért polgári jogi kártérítési, a szerzői és szomszédos jogok, továbbá az üzleti titok megsértésért büntetőjogi felelősséggel is tartozik.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által a jelen Szerződés alapján létrehozott szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, melyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Megbízóra átruházhatók, a Megbízó részére történő átadás napjától a Megbízót illetik meg. A Megbízott jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (4) bekezdése alapján a jelen Szerződés keretében átadott művek felhasználására adott engedély fejében járó díjazásról kifejezetten lemond. A Megbízott a jelen Szerződés teljesítését követően a teljesített szellemi alkotás felhasználására, használatára, hasznosítására nem jogosult.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Megbízott által a jelen Szerződés alapján létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem ruházhatók át, a Megbízó területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, így különösen, de nem kizárólagosan, terjesztéssel vagy más módon a nyilvánossághoz történő közvetítéssel jogosult kizárólagosan felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.

A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy megbízási feladatának ellátása során, még a célok és a Megbízott személyére való utalás hiányában sem vesz igénybe másoktól olyan szolgáltatást, amelyek révén azok bármiféle okkal, befolyásolva, akadályozva a Megbízó jelen Szerződés szerinti jogszerzését, vonatkozó jogainak gyakorlását, valós alapú szerzői jogi igénnyel állhatnának elő.

A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy általa a jövőben létrehozandó szellemi alkotásra és annak bármely módon történő felhasználására a közös jogkezelés nem fog kiterjedni.

A Felek között létrejött Szerződés keretében előállított szellemi alkotások felhasználásával összefüggésben a Megbízott semmilyen jogcímen díjra nem tart igényt. Megbízó kizárólagos felhasználási joga kiterjed az eredmény vagy szellemi alkotás átdolgozására, adatbázis létrehozására, valamint számítógéppel történő elektronikus adattárolóra másolására.

A Felek rögzítik, hogy a Megbízó - a 2005. évi LXXXVIII. törvényben rögzítettek szerint, az ott meghatározott célokból és terjedelemben - nyilvántartást vezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről. Ezen nyilvántartás adatait a Megbízó kizárólag törvény által meghatározott esetekben vagy az önkéntes hozzájárulása alapján közölheti harmadik személyekkel.

Fenti ÁSZF kelt: Budapest, 2021. december 27.

Bezárás

Súgó